ITA 2561

EB1 (1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

More Details » รายงานเป็นเอกสาร

EB1 (2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

» ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง ภารกิจ และผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นปัจจุบัน More Details »

» นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นปัจจุบัน More Details »

» แผนปฏิบัติการราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี More Details »

» ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง More Details »

» มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล กลุ่มอำนวยการ More Details »

» มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ More Details »

» มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล หน่วยตรวจสอบภายใน More Details »

» มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เฉพาะงานที่มีภารกิจให้บริการมีขั้นตอนอนุมัติ หรืออนุญาต) More Details »

EB2 (1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนในการดำเนินงาน

More Details » รายงานเป็นเอกสาร

EB2 (2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนในการดำเนินงาน

More Details » รายงานเป็นเอกสาร

EB3 (1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

More Details » รายงานเป็นเอกสาร

EB3 (2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

More Details » รายงานเป็นเอกสาร

EB3 (3)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (มาตรา 11 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

» ระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา LINK (บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) More Details » (หน้าหลัก) | หรือ More Details » (หน้ารอง) | หรือ More Details »

EB3 (4)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่ บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (มาตรา 12 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

More Details » รายงานเป็นเอกสาร

EB4 (1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการราชการประจำปี

More Details » | หรือ (กลุ่มนโยบายและแผน) » | หรือ More Details »

EB4 (2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่รายงานการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

รายงานผลการดำเนินงาน More Details » | ผลการวิเคราะห์ข้อมูลฯ More Details » | (กลุ่มนโยบายและแผน) More Details »

EB4 (3)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ More Details » | (กลุ่มนโยบายและแผน) More Details »

EB5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

More Details » รายงานเป็นเอกสาร

EB6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

More Details » | หรือ More Details »

EB7

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

More Details » รายงานเป็นเอกสาร

EB8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

More Details » รายงานเป็นเอกสาร

EB9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

More Details » รายงานเป็นเอกสาร

EB10 (1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

More Details »

EB10 (2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

More Details » รายงานเป็นเอกสาร

EB11 (1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดทำแผนป้องการและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

More Details »

EB11 (2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องการและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

More Details » | รูปภาพกิจกรรม More Details » | พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง More Details »

EB12 (1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

More Details » รายงานเป็นเอกสาร

EB12 (2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)

More Details »