ข่าวสารจากการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจำปี 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจำปี 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจำปี 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจำปี 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจำปี 2561

หนังสือ และเอกสาร

Download

หน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
มาตรฐานงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในรายบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
มาตรการ และแนวทางในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง" กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำหนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2